assortment of photographs with abstract intent.

'nico & caff'.
lagos, 2019.

'tidal'.
galveston, 2021.

'green horizons'.
lagos, 2018.

'onward'.
lagos, 2018.

'aware'.
houston, 2022.

'cactus jones'.
lagos, 2017.

'atomic'.
houston, 2022.

'greetings from the coast'.
lagos, 2016.

'internets'.
lagos, 2017.

'plain jane'.
‍lagos, 201.

untitled.
dubai, 2016.

'execution'.
lagos, 2015.

'purple wrap'.
lagos, 2017.

'adrift'.
lagos, 2017.

'it started here'.
austin, 2022.

'lunar 1'.
houston, 2022.