human subjects across various projects, 2015-current.

federica.
burbank, 2016.

joe wackle.
accra, 2017.

beni.
houston, 2022.

genevieve.
‍‍lagos, 2017.

tomi.
lagos, 2015.

tonye.
lagos, 2019.

arsiema.
houston, 2022.

osas.
lagos, 2016.

dmc.
lagos, 2018.

tobi.
lagos, 2018.

sarz.
lagos, 2017.

nik,
houston, 2022.

sensei lo.
lagos, 2017.

gloria.
lagos, 2020.

wumi.
lagos, 2020.

kegan.
los angeles, 2016

ghandy.
lagos, 2015.

pemi.
lagos, 2015.

dattijo.
lagos, 2018.

ifeoma.
lagos, 2018.

mehdi.
los angeles, 2016.

myles.
austin, 2022.

cynthia.
lagos, 2017.

justina.
lagos, 2017.

leo, for llgm.
lagos, 2019.

chris.
burbank, 2016.

ramon.
burbank, 2016.

mai atafo.
lagos, 2018.

ooni of ife.
lagos, 2017.

the fatonas.
lagos, 2017.

twentysix.
lagos, 2015.

toyin.
lagos, 2019.

valerie.
lagos, 2016.

ryan.
austin, 2022.

linda.
atlanta, 2016.

maria.
burbank, 2016.

the adesanmis.
lagos, 2019.

victor.
lagos, 2017.

porscha.
rhode island, 2022.

toni.
new york, 2020.

andrea.
los angeles, 2016.

dmc.
lagos, 2017.

tobi.
lagos, 2017.